Eye of Beholder (#01308), using BBBS/Li6 v4.10 Toy-7